Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους

Τακτικά Μέλη του Σωματείου δύνανται να καταστούν:

Α. Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με την παραγωγή, εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία ειδών χαρτοπωλείου, σχολικών ειδών, ειδών γραφής, αξεσουάρ και αναλωσίμων ειδών γραφείου πάσης φύσεως. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν μόνιμη κατοικία, καθώς και το κέντρο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η παραγωγή, εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία ειδών Χαρτοπωλείου, σχολικών ειδών, ειδών γραφής, αξεσουάρ και αναλωσίμων ειδών γραφείου πρέπει να είναι η κύρια δραστηριότητα αυτών των φυσικών προσώπων.

Β. Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες Εταιρείες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν στο σκοπό της Εταιρείας σωρευτικά ή διαζευκτικά την παραγωγή, εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία ειδών Χαρτοπωλείου, σχολικών ειδών, ειδών γραφής, αξεσουάρ και αναλωσίμων ειδών γραφείου. Τα νομικά πρόσωπα- Μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται και συμμετέχουν στα όργανα του Σωματεία διά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του εκπροσώπου που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή του διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου.

Γ. Προκειμένου να εγγραφεί στο Σωματείο φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τα παραπάνω, απαιτείται επιπλέον να έχει ασκήσει τη δραστηριότητα αυτή για μία τουλάχιστον διετία.

Δ. Δεν μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη στο Σωματείο, εταιρείες που έχουν σαν κύρια δραστηριότητά τους την λειτουργία καταστημάτων Λιανικής (αμιγώς).

Ε. Δεν είναι δυνατό να εγγραφεί ως Μέλος, φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει καταδικασθεί για διάπραξη ατιμωτικού αδικήματος.

Ζ. Η οριστική παύση άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας από το φυσικό ή από το νομικό πρόσωπο ή η αλλαγή της κύριας δραστηριότητας του, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή του μέλους.

ΑΙΤΗΣΗ
Νομικού Προσώπου
Εγγραφής στο μητρώο μελών του Σωματείου με την επωνυμία
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

Το αρχείο πρέπει να είναι μικρότερο από 10 MB σε μέγεθος και σε μία από τις ακόλουθες μορφές: PDF, DOC, DOCX, TXT

ΠΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», που ιδρύθηκε με την από 6.07.2011 ιδρυτική πράξη και εδρεύει στο Δήμο Διονύσου Αττικής.


Με την παρούσα αιτούμαι όπως καταστώ μέλος του Σωματείου σας, και όπως εγγραφώ στο μητρώο των μελών του.
Προς τούτο:
Α.- Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του κειμένου του Καταστατικού και ότι αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη άπασες τις διατάξεις του.
Β.-Δηλώνω ότι θα πειθαρχώ στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Καταστατικών Οργάνων του Σωματείου.
Γ.- Δηλώνω ότι συγκεντρώνω όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Καταστατικό του Σωματείου προκειμένου να καταστώ μέλος του και προτίθεμαι, αν κληθώ, να παραστώ ενώπιον σας και να προσκομίσω κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο.
Δ.- Δηλώνω ότι το προσαρτώμενο στην παρούσα σε κεκυρωμένο αντίγραφο, Καταστατικό της εταιρείας μας, δεν έχει υποστεί μεταγενέστερη τροποποίηση στο κείμενο του και ότι, με πρωτοβουλία της εταιρείας μας, και χωρίς προηγούμενη όχληση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, θα υποβάλλω προς αυτό, αντίγραφο κάθε ενδεχόμενης τροποποίησης του ισχύοντος εταιρικού της εταιρείας και μάλιστα εντός δεκαπέντε το πολύ ημερών, αφότου η τροποποίηση αυτή ολοκληρωθεί.
Ε.- Δηλώνω ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στις σχέσεις προς τρίτους, ο οποίος κατά συνέπεια την εκπροσωπεί στις σχέσεις της προς το Σωματείο ως μέλη του, είναι ο υπογράφων την παρούσα αίτηση και ότι με πρωτοβουλία της εταιρείας μας και χωρίς προηγούμενη όχληση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, θα υποβάλλουμε προς αυτό, αντίγραφο κάθε ενδεχόμενης μεταβολής, όσον αφορά το φυσικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου, κατά τα ανωτέρω και μάλιστα εντός δεκαπέντε το πολύ ημερών από της μεταβολής αυτής.

Επειδή η εταιρεία μας συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις που τάσσει το καταστατικό του Σωματείου για να εγγραφεί ως μέλος του,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

όπως κάνετε δεκτή την αίτησή, επί τω τέλει όπως η εταιρεία εγγραφεί στο μητρώο των μελών του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

Copyright © 2024 Σύνδεσμος Προμηθευτών Χαρτοπωλείου   |   All Rights Reserved

Powered by WEbdEC